Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “algemene voorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder REALAB BV (“Realab”), waarvan het ondernemingsnummer 0729545809 is en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue François Dubois 2, 1310 La Hulpe, zich verbindt tot het leveren van haar diensten en/of producten (de “dienst (en)”), zoals nader wordt beschreven op de website www.syndic4you.be. Deze zijn van toepassing op iedere persoon die een contract aangaat met Realab voor één of meer van de diensten (de “gebruiker"). Deze sluiten alle andere algemene en/of bijzondere voorwaarden van de gebruiker uit.

 1. Toegang tot diensten

   

  • De gebruiker erkent de geschiktheid van de diensten voor zijn behoeften te hebben gecontroleerd en verklaart van Realab alle noodzakelijke informatie en advies te hebben ontvangen over de kenmerken van de diensten en over hoe er het best gebruik van te maken, voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst die hem aan Realab bindt (de “overeenkomst").
  • De gebruiker erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is om zich de menselijke en computertechnische middelen te verschaffen die nodig zijn om zijn connectiviteit met de diensten te verzekeren en om de door hen gegenereerde rapporten te verkrijgen. Deze middelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: een snelle internetverbinding, antivirussoftware, een besturingssysteem en een browser, die up-to-date moeten zijn en nog door hun fabrikant moeten worden ondersteund. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de menselijke en technische middelen die worden gebruikt om de verbinding met het systeem te verzekeren.
  • Toegang tot de diensten door de gebruiker is alleen toegestaan na voorafgaande aanvaarding van de algemene voorwaarden, waarvan de laatste versie permanent beschikbaar zal zijn in een opslaanbare en afdrukbare versie op het volgende webadres:

https://syndic4you.be/terms-realab-nl.pdf.

 • Realab behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen per e-mail aan de gebruiker worden meegedeeld en zullen 48 uur na deze kennisgeving van kracht gaan. Zij zullen als aanvaard worden beschouwd en zullen toegepast worden tussen de partijen, tenzij de gebruiker binnen de voormelde periode van 48 uur per kerende e-mail zijn verzet meedeelt, in welk geval Realab het recht zal hebben de toegang tot de diensten niet langer toe te staan, zonder schadevergoeding te moeten betalen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de voorafgaande toestemming van een rechtbank te moeten bekomen.
 • De gebruiker zal alle redelijke stappen ondernemen om het gebruik van de diensten te controleren en de toegang tot de diensten te beperken tot de personen die betrokken zijn bij de activiteiten van de gebruiker en alleen voor zover die toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van die activiteiten. De gebruiker is en blijft te allen tijde als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat door hem en de personen voor wie hij verantwoordelijk is, zal worden gemaakt van de login en het wachtwoord die het gebruik van de diensten mogelijk maken. Indien de gebruiker enige reden heeft om aan te nemen dat de vertrouwelijkheid van het wachtwoord zou kunnen worden gecompromitteerd, is het aan de gebruiker om Realab hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen, die de nodige maatregelen zal treffen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer gegevens door of op verzoek van de klant vrijgegeven worden, garandeert de klant dat dit gebeurt met toestemming van de betrokkenen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De klant vrijwaart Realab tegen alle aanspraken van betrokken personen. Laatstgenoemden hebben te allen tijde recht van inzage en recht op rectificatie van hun gegevens, en hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens met het oog op de bevordering van de diensten van Realab. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een ondertekend en gedateerd schriftelijk verzoek per e-mail te zenden aan privacy@syndic4you.be met bijgevoegd een kopie van zijn identiteitskaart.

 • De gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan Realab worden verstrekt om de diensten te gebruiken accuraat, actueel en volledig zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat deze informatie regelmatig wordt bijgewerkt. Zoniet heeft Realab het recht de toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, zonder compensatie of kennisgeving.
 • Door ondertekening van de overeenkomst is de gebruiker geïnformeerd en stemt hij er uitdrukkelijk mee in dat Realab zijn persoonsgegevens mag verwerken ten behoeve van klantenbeheer en ondersteuning. In dit verband treedt Realab op als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens.
 • Realab neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de aan haar toevertrouwde gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of accidentele beschadiging van deze gegevens, en om te voldoen aan alle wetgeving die van toepassing is op de verwerkte persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de “AVG”), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. Realab verbindt zich ertoe de gebruiker onverwijld op de hoogte te brengen van elk verzoek van een overheidsinstantie om toegang te krijgen tot de gegevens die het verwerkt en van elke accidentele of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens.
 • De gebruiker kan kosteloos zijn wettelijk recht van inzage en recht op rectificatie van zijn gegevens uitoefenen door daartoe een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart of paspoort, en door dit verzoek te richten aan het volgende e-mailadres privacy@syndic4you.be. Voor Belgische ingezetenen is, indien de gebruiker over een elektronische identiteitskaart beschikt, ook een kopie van de inhoud van de chip of een officiële verblijfsverklaring vereist. De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Indien, na aanvaarding van deze algemene voorwaarden en in het kader van het gebruik van de diensten, de gebruiker zich wenst te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in artikel 2.2, dient de gebruiker dit te melden aan Realab, die de toegang tot de diensten zal beëindigen zonder dat de gebruiker gehouden is tot enige schadevergoeding, maar zonder terugbetaling van de verschuldigde bedragen bij wijze van vergoeding krachtens de overeenkomst.
 • Het verlenen van de diensten kan het verstrekken van persoonsgegevens aan Realab met zich meebrengen. De gebruiker garandeert dat deze communicatie plaatsvindt met toestemming van de betrokken personen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De gebruiker vrijwaart Realab tegen alle aanspraken van de betrokken personen. In dat geval treedt Realab slechts op als ontvanger (in de zin van artikel 4, lid 9 van de AVG) van deze persoonsgegevens en zal deze op geen enkele wijze verwerken.
 • Vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens door Realab kunnen worden gericht aan privacy@syndic4you.be.

 1.  Intellectuele eigendom

   

  • De elementen met betrekking tot de diensten geleverd door Realab die beschermd zijn door intellectuele-eigendomsrechten zijn en blijven de exclusieve eigendom van Realab of van de partij die ze aan Realab in licentie heeft gegeven. Behalve zoals toegestaan door de wet of zoals vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Realab of de eigenaar van de betreffende rechten, zal de gebruiker deze elementen niet gebruiken, en in het bijzonder ze niet wijzigen, aanpassen, decompileren, reproduceren, meedelen aan het publiek, in licentie geven of producten waarin ze verwerkt zijn verkopen, verhuren of verdelen.
  • De in artikel 3.1 bedoelde elementen omvatten, in het bijzonder, software, databases, of elke andere creatie, evenals handelsmerken met betrekking tot de door Realab verleende diensten.
  • In geval van gebruik in strijd met de bepalingen van dit artikel 3, behoudt Realab zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen, desnoods via een strafrechtelijke procedure, en om schadevergoeding te eisen. Daarenboven heeft Realab het recht de toegang tot haar diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke toestemming, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding.
  • De gebruiker vrijwaart Realab tegen alle veroordelingen, klachten, schade, kosten en gevolgen van welke aard dan ook die voortvloeien uit een schending van de verplichtingen zoals uiteengezet in dit artikel 3 door de gebruiker of de personen voor wie de gebruiker verantwoordelijk is.
  • De rechten om de diensten te gebruiken verleend aan de gebruiker onder de overeenkomst mogen niet worden opgevat als een beperking van Realab’s rechten op het intellectuele eigendom gerelateerd aan dergelijke diensten, noch als verlening van enig eigendomsrecht of gebruiksrecht aan de gebruiker anders dan het recht om de diensten te gebruiken.

 

 

 1. Garanties en verantwoordelijkheden van Realab

  • Realab verbindt zich ertoe de middelen waarover zij beschikt aan te wenden om de diensten, zoals uitvoeriger beschreven op de website (www.syndic4you.be), in de beste omstandigheden te leveren. Realab besteedt veel zorg aan het leveren van diensten die worden gekenmerkt door adequate en functionele technologie. Realab garandeert dat de functionaliteiten van de software en andere elementen die ter beschikking van de gebruiker worden gesteld voor de werking van de diensten voldoen aan de algemeen aanvaarde technische normen en dat, voor zover hen bekend, deze elementen de rechten van derden respecteren en, in het algemeen, niet onrechtmatig zijn.
  • Realab behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten tijdelijk geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken wegens onderhoud of aanpassing van de diensten of van de aangeboden functionaliteiten, zonder de gebruiker daarvan vooraf op de hoogte te moeten brengen. In geval van opschorting of langdurige onderbreking van de diensten zal Realab de gebruiker hiervan indien mogelijk drie dagen van tevoren in kennis stellen en alle redelijkerwijs beschikbare maatregelen nemen om het ongemak dat hieruit kan voortvloeien te beperken. Realab zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de diensten, behalve in geval van diefstal of grove nalatigheid van hunzelf of van hun agenten.
  • De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de functionaliteiten, grafische voorstellingen en andere elementen van de diensten aan wijzigingen onderhevig zijn. Realab behoudt zich het recht voor functionaliteiten te verwijderen, wijzigen of toe te voegen zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige vergoeding hiervoor, met dien verstande dat Realab altijd open staat voor suggesties en opmerkingen van professionele gebruikers met betrekking tot de functionaliteiten van de diensten.
  • Realab is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten of voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit de wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot diezelfde diensten of tot de gegevens, ongeacht de oorzaak, behalve in het geval van opzettelijke fout van Realab.
  • In elk geval zal de totale aansprakelijkheid van Realab onder de overeenkomst beperkt zijn tot het bedrag dat daadwerkelijk betaald is voor de diensten.
 2. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

  • De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die hij via de diensten verzendt, online zet of online vraagt te zetten. Hij verbindt zich ertoe alle wettelijke, reglementaire of ethische bepalingen na te leven die de verspreiding van informatie kunnen verhinderen, beperken of reglementeren, met name gedragscodes, beroepspraktijken en voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker blijft eigenaar van het elementen en de gegevens die via de diensten worden verstrekt en aanvaardt het risico van verlies om welke reden dan ook.
  • De gebruiker onthoudt zich uitdrukkelijk van het gebruik van de diensten voor illegale informatie of activiteiten, en in het bijzonder voor inhoud die (a) in strijd is met de goede zeden, de openbare orde, de bescherming van de consument of wetten gericht op het bestrijden van racisme en haat, (b) afbreuk doet op de rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten of het recht op bescherming van het privéleven en de reputatie, (c) in strijd is met wetten met betrekking tot computercriminaliteit of (d) in strijd is met de computerbeveiliging of de goede werking van de diensten van Realab.
  • In geval van gebruik in strijd met de bepalingen van dit artikel 5, behoudt Realab zich het recht voor de toegang tot haar diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke goedkeuring, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding. De gebruiker vrijwaart Realab tegen alle veroordelingen, klachten, schade, kosten en gevolgen van welke aard dan ook die voortvloeien uit een inbreuk op de verplichtingen uit dit artikel 5 door de gebruiker of de personen voor wie de gebruiker verantwoordelijk is.
 3. Facturen

  • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, zijn alle facturen van Realab contant betaalbaar, netto en zonder korting.
  • Elke klacht met betrekking tot een factuur van Realab dient binnen acht (8) kalenderdagen na de datum van uitgifte per aangetekend schrijven ter kennis van Realab te worden gebracht. Na deze termijn worden alle facturen beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. Een klacht kan in geen geval vertraging of opschorting van betaling rechtvaardigen.
  • In geval van (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan Realab tegen de interestvoet voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de eerste dag volgend op de vervaldag van de betrokken factuur en tot volledige betaling.
  • In geval van (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Realab een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan vijftien (15) procent van het onbetaalde bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro (onverminderd het recht van Realab op de terugbetaling van gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek).
  • In geval van (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen facturen van de betrokken gebruiker onmiddellijk opeisbaar en heeft Realab het recht om, indien zij dit wenst, de toegang tot de diensten te beëindigen zonder enige verdere formaliteit dan de kennisgeving van de beëindiging van de overeenkomst per aangetekende brief.
  • Indien op verzoek van een gebruiker een factuur aan een derde wordt uitgereikt, zijn de gebruiker en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan en voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Diverse bepalingen

  • De overeenkomst, en deze algemene voorwaarden die er een integraal en onafscheidelijk deel van uitmaken, vormen de volledige verbintenis tussen de partijen met betrekking tot de diensten.
  • In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de overeenkomst en een bepaling van de algemene voorwaarden, geldt de bepaling van de overeenkomst.
  • Een bepaling van de overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) die onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, doet geen afbreuk aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige clausules of bepalingen van de overeenkomst of de algemene voorwaarden.
  • Het feit dat Realab op enig moment geen beroep doet op een bepaling van de overeenkomst (met inbegrip van de algemene voorwaarden) kan nooit worden opgevat als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip wel een beroep te doen op die bepaling.
  • Indien het contract tussen Realab en de gebruiker voorziet in een “tevreden of terugbetaald” clausule, zal de gebruiker zich kunnen terugtrekken tijdens de periode bepaald in het contract indien hij notulen van de algemene vergadering voorlegt waaruit blijkt dat de mede-eigenaars niet tevreden zijn met de dienst geleverd door Realab. Voor dit punt is een volstrekte meerderheid van de stemmen vereist.