Privacyverklaring

1. Inleiding

 

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te respecteren en hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens die wij in het kader van onze activiteiten verwerken, hetzij via het gebruik van onze webplatforms (https://my.syndic4you.be, https://app.meeting4you.be, https://syndic4you.typeform.com/to/I9OZMSTM), het gebruik van onze website (https://www.syndic4you.be) of wanneer wij elektronisch met u communiceren.

 

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, namelijk de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Met deze privacyverklaring willen wij u op een duidelijke en volledige manier informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt.

 

Voor de toepassing van deze privacyverklaring gelden de volgende definities:

 

 • “Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • “Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (...);
 • “Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • “Derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 • “Ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt (...);
 • “Toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

 

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

 

REALAB, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna aangeduid met “wij” of “Syndic4you” of “Meeting4you”, met ondernemingsnummer 0729.545.809 (RPR Nijvel) en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue François Dubois 2, 1310 La Hulpe, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

 

3. Welke categorieën persoonsgegevens worden door Syndic4you verwerkt?

 

In het kader van onze activiteiten verwerken wij de volgende persoonsgegevens en/of categorieën persoonsgegevens:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bijvoorbeeld: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.);
 • Inhoud van berichten en de daarmee verband houdende technische informatie (ontvangers, datum en tijdstip van verzending, enz.);
 • Technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • Gegevens afkomstig van het gebruik van sociale netwerken (openbare profielfoto’s of -afbeeldingen, profieltekst, publieke berichten, uitgewisselde berichten, andere door de gebruiker openbaar gemaakte gegevens, gegevens over het gebruik van sociale netwerken, sociale contacten, enz.);
 • Details inzake verzekeringsgegevens (verzekeringspolisnummer);
 • Gegevens inzake de eigendom;
 • Andere persoonlijke gegevens die u verkiest te verstrekken.

 

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming (AVG).

           

Wij verbinden ons er in alle omstandigheden toe uw persoonsgegevens alleen te verzamelen en te verwerken voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een van de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden.

 

Daarom is het verstrekken van persoonsgegevens op onze verschillende dragers in de regel verplicht. In bepaalde gevallen kunnen sommige van de verzamelde persoonsgegevens echter optioneel zijn en hoeven ze ons niet te worden meegedeeld (bv. bepaalde computergegevens in verband met het gebruik van de website, uw geboortedatum, enz.) In voorkomend geval wordt hiertoe een specifieke verklaring opgenomen om u te informeren over de verplichte of optionele aard van het verzamelen van de betrokken gegevens.

 

In deze gevallen kan het niet verstrekken en/of de onjuistheid van de persoonsgegevens op de verschillende dragers ertoe leiden dat wij het contract niet correct kunnen uitvoeren, dat de toegang tot bepaalde inhoud op de website of de webplatforms wordt geweigerd of dat wij u niet kunnen helpen bij eventuele verzoeken.

 

 

4. Wat zijn de bronnen van uw persoonsgegevens?

 

In het algemeen verzamelen wij de bovenstaande persoonsgegevens rechtstreeks bij u. In specifieke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens echter van de volgende bronnen verzamelen:

 

 • Van externe partners;
 • Van mensen die uw gegevens spontaan hebben verstrekt (familieleden, vrienden, enz.);
 • Van verenigingen van mede-eigenaars;
 • Van publiek toegankelijke bronnen (websites, sociale netwerken, enz.).

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook zonder dat u deze aan ons verstrekt verzamelen wanneer u op onze website surft of gebruik maakt van onlinediensten.

 

 

5. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerken wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens?

 

Met uw voorafgaande toestemming worden uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

 

 • Beheren van de externe communicatie van Syndic4you en de contacten met de media;
 • Beheren van de mailinglijsten van de nieuwsbrief en verzending van de nieuwsbrief naar de abonnees;
 • Opstellen van statistieken met betrekking tot de door Syndic4you aangeboden diensten;
 • Contact heropnemen met mensen naar aanleiding van hun offerteaanvragen en/of hun verzoeken om informatie over de diensten van Syndic4you;
 • Controleren van de voorwaarden voor aanbiedingen inzake verzekeringen;
 • Controleren of een vereniging van mede-eigenaars voldoet aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op mede-eigendom, een mini-audit inzake de naleving uitvoeren en het auditverslag per e-mail verzenden;
 • Beheren van cookies om het surfen op onze website sneller en efficiënter te maken, om het bereik van de verschillende pagina’s en categorieën van de website te meten en om inhoud van onze website te delen op sociale netwerken.

 

 

Om uw gebruikersprofiel als eigenaar op onze platforms te beheren wordt u eerst door een van onze klanten uitgenodigd om lid te worden en vervolgens geeft u vrijwillig uw persoonsgegevens aan ons door. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Bevestigen en aanvullen van gebruikersprofielen van eigenaars op de platforms;
 • Toekennen van gebruikersrechten volgens rollen/groepen;
 • Beheren van gebruikersprofielen (wijzigen/deactiveren/verwijderen).

 

 

In het kader van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen of de uitvoering van precontractuele maatregelen worden uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

 

 • Beheren van de klanten die onder de collectieve polis RC Syndic verzekerd zijn (waaronder de overdracht aan de verzekeringsmakelaar);
 • Schadebeheer;
 • Aanmaken van gebruikersprofielen voor de syndici op de platforms;
 • Toekennen van de gebruikersrechten, volgens de rollen/groepen, aan de gebruikersprofielen van de syndici;
 • Beheren van de gebruikersprofielen van de syndici (wijzigen/deactiveren/verwijderen).

 

 

Met het oog op onze gerechtvaardigde belangen als verwerkingsverantwoordelijke bij het bieden van een interessante online ruimte aan onze abonnees en bij de interactie met onze abonnees, worden uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

 

 • Het beheren van de Syndic4you bedrijfspagina’s op sociale netwerken (aanmaken van pagina’s, publiceren van artikelen, uitvoeren van enquêtes, enz.);
 • Interactie en communicatie met abonnees en gebruikers van sociale netwerken;
 • De inhoud van de pagina’s verbeteren aan de hand van gebruiks- en bereiksstatistieken.

 

 

Met het oog op onze gerechtvaardigde belangen als verwerkingsverantwoordelijke bij het beheer van onze klantenportefeuille en om het bedrijf in de loop van de tijd te laten bloeien, worden uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

 

 • Potentiële klanten gerichter benaderen en rapportages maken op basis van de resultaten van de enquêtes;
 • Reageren op e-mailberichten op de verschillende platforms (chat);
 • Opvolgen en rapporteren van verkoopleads;
 • Centraliseren en beheren van contacten met klanten/prospects;
 • Beheren van klantenrelaties en de abonnementen van de klanten;
 • Organiseren van prospectie en follow-up acties;
 • Opstellen van statistieken over feedback van klanten.

 

Opmerking: wij vestigen uw aandacht op het feit dat door het bezoeken van onze Syndic4you pagina’s op sociale netwerken, persoonsgegevens over u gezamenlijk door het betreffende sociale netwerk en door ons worden of kunnen worden verwerkt om het sociale netwerk in staat te stellen zijn advertentiesysteem te verbeteren, bereiksstatistieken van de pagina te verkrijgen, enz. Wij nodigen u uit om het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk te lezen alvorens onze pagina te bezoeken.

Voor de goede orde: Wij verwerken ook gegevens als verwerkers

 

Als verwerkers verwerken wij persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijken. Dit zijn de VME’s (vereniging van mede-eigenaars) die klant zijn van onze platforms. Het is de verantwoordelijkheid van laatstgenoemden om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens die wij in hun naam doen. Deze informatie dient u normaal gesproken te worden verstrekt op het moment dat ze verzameld worden.

 

Aangezien wij ons ertoe verbinden uw privacy te respecteren en veel belang hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens, willen wij u toch – op louter indicatieve basis en zonder enige verbintenis van onze kant – een idee geven van hoe uw persoonsgegevens door een VME, die verantwoordelijk is voor de verwerking, kan worden verwerkt via onze platforms.

 

Een illustratieve lijst van doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door en/of namens verwerkingsverantwoordelijken die klant zijn van onze platforms: beheer van de mede-eigendom (algemene administratie); beheer van de leverancierslijst; beheer van de lijsten van mede-eigenaars en de verdeelsleutels; bijhouden van de boekhouding; beheer van de archivering van documenten; organisatie van de algemene vergaderingen (agenda’s, bijeenroepingen,..); het houden van de algemene vergaderingen (fysiek, virtueel of een kruising van beide); het gebruik van live video (beeld en geluid); het bijhouden van de aanwezigheden op virtuele vergaderingen door de deelnemers te identificeren; het bijhouden van stemmen; het versturen van de notulen van de algemene vergaderingen; het opstellen van verslagen (individuele afrekeningen, tussentijdse verslagen, factuuroverzichten, enz.); communicatie met de mede-eigenaars, technische ondersteuning bieden aan klanten, technische ondersteuning bieden aan mede-eigenaars, enz.

 

Een illustratieve lijst van gegevens die wij verwerken namens de verwerkingsverantwoordelijken die klanten zijn van onze platforms: persoonlijke identificatiegegevens (bijv. uw voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.); financiële identificatiegegevens (bijv. IBAN); inhoud van de communicatie en gerelateerde technische informatie (bijv. ontvangers, datum en tijd van verzending, enz.); technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem; persoonlijke gegevens (bijv. taal, communicatievoorkeur, enz.); technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem; persoonlijke gegevens (bijv. taal, communicatievoorkeur, ...); informatie over de eigendommen; gebruik van beelden en geluiden wanneer de AV’s – geheel of gedeeltelijk – via onze platforms worden georganiseerd; alle andere persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het algemene beheer van het mede-eigendom en, in het bijzonder, bij de organisatie en het houden van algemene vergaderingen van mede-eigenaars, enz.

 

Voor meer informatie of voor elke vraag in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven vermeld en die wij als verwerker namens VME’s verrichten, nodigen wij u uit rechtstreeks contact op te nemen met de VME die verantwoordelijk is voor de verwerking.

 

 

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

Wij zijn momenteel bezig met het vaststellen van precieze regels omtrent de duur van het bewaren van persoonsgegevens. Deze periode varieert naargelang de verschillende doeleinden en rekening houdend met eventuele wettelijke verplichtingen om sommige van uw gegevens te bewaren.

 

De aldus vastgestelde bewaartermijnen zullen ons in staat stellen uw verzoeken te verwerken, het beheer en de follow-up van deze verzoeken te verzekeren, de contractuele relatie tussen ons naar behoren uit te voeren en/of onze opdracht tot een goed einde te brengen, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, volgens hetwelk persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor zij werden verzameld.

 

Al deze gegevens mogen echter langer worden bewaard dan de in dit artikel genoemde termijnen:

 

 • Hetzij na het verkrijgen van uw toestemming;
 • Hetzij in de vorm van archieven, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen die aan Syndic4you zijn opgelegd, of gedurende de wettelijke verjarings- of verzetstermijnen;
 • Hetzij in de vorm van hergebruik voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden.

 

7. Wie zijn de ontvangers van uw verzamelde gegevens?

De gegevens zullen, uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden, worden meegedeeld aan de volgende personen of organisaties:

 

 • Uzelf;
 • Onze interne diensten die belast zijn met de uitvoering van de verwerking;
 • Onze verwerkers die belast zijn met de omschreven verwerking (waaronder IT-dienstverleners (serverhosting, onderhoud, verhuur van cloudruimte, enz.), operators van mobiele telefonie, ontwikkelaars van webapplicaties, de dienstverlener die belast is met de verzending van nieuwsbrieven, de CRM-dienstverlener, enz.);
 • Partnerverzekeringsmaatschappijen;
 • Onze bevoegde verzekeringsmakelaar.

 

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden die niet tot de hierboven vermelde ontvangers behoren of die niet binnen het vermelde wettelijke kader vallen, onverminderd de eventuele doorgifte ervan aan de instanties die belast zijn met een controle- of inspectieopdracht in toepassing van de Belgische wetgeving, zoals een onderzoeksrechter.

 

8. Worden uw gegevens naar het buitenland doorgegeven?

 

8.1. Doorgifte van gegevens binnen de Europese Economische Ruimte

 

Ten behoeve van bepaalde verwerkingsactiviteiten worden bepaalde gegevens doorgegeven binnen de Europese Economische Ruimte

 

Weet dat uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte hetzelfde niveau van bescherming genieten.

 

 

8.2. Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

 

Ten behoeve van bepaalde verwerkingsactiviteiten worden sommige van uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan en/of toegang verlenen aan een verwerker, dienstverlener of derde die gevestigd is in landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte, indien:

 

 • Deze zich in een land bevindt dat een passend beschermingsniveau biedt op grond van een door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluit;
 • Er passende waarborgen geïmplementeerd zijn in overeenstemming met de AVG, zoals:
  • De ondertekening van de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers (2010/87/EU);
  • Het gebruik van goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften; of
  • De toepassing van een goedgekeurde gedragscode.

 

De persoonsgegevens die wij op dit moment rechtstreeks of onrechtstreeks buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven, zijn deze die verwerkt worden door verscheidene IT-dienstverleners (verwerkers voor Syndic4you) die gevestigd zijn in de Verenigde Staten (en/of onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving) en in Kenia.

 

 

Opmerkingen:

 • In het licht van de recente beslissing van het HvJ-EU om het Privacy Shield ongeldig te verklaren (de “Schrems II”-zaak), volgen wij nauwlettend de politieke ontwikkelingen van deze beslissing en de alternatieven die ons ter beschikking staan om de verdere doorgifte van gegevens naar de VS mogelijk te maken en tegelijk een passend beschermingsniveau te waarborgen.
 • Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan onze partner in Kenia, verbindt Syndic4you zich ertoe om binnen een redelijke termijn passende waarborgen te implementeren om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

 

 

Voor meer informatie en/of een kopie van de genomen waarborgen, gelieve een e-mail te sturen naar privacy@syndic4you.be met vermelding van uw naam, voornaam en in de onderwerpregel “doorgiften buiten de Europese Unie: persoonsgegevens". Vergeet ook niet in de tekst van uw e-mail te vermelden welke informatie u precies wenst te verkrijgen.

 

9. Wat zijn uw rechten?

 

 • Recht van inzage

Het recht van inzage is uw recht om, op verzoek, informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

 

 • Recht op rectificatie

Dit is uw recht om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u vindt dat uw persoonsgegevens onvolledig zijn, hebt u ook het recht om te vragen dat deze worden vervolledigd.

 

 • Recht op gegevenswissing

In sommige gevallen hebt u het recht wissing van uw persoonsgegevens te vragen. Dit is met name het geval indien:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de gebruiker zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
 • de gebruiker, indien de betrokkene, bezwaar maakt tegen de verwerking, maar dit slechts in bepaalde specifieke gevallen. Het recht op gegevenswissing is niet in alle situaties van toepassing.

 

 

 • Recht op de beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht om van ons, als verwerkingsverantwoordelijke, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer bijvoorbeeld de juistheid van persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, kan de verwerking van de gegevens gedurende een bepaalde periode worden beperkt, zodat de verwerkingsverantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren.

 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien nodig hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In ieder geval blijft het recht op gegevenswissing van toepassing. Dit recht bestaat enkel indien de grondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) (toestemming) of artikel 6, lid 1, punt b) (uitvoering van een overeenkomst) van de AVG is of indien de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.

 

 • Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. U hebt met andere woorden het recht om menselijke tussenkomst te vragen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe verbinden wij ons ertoe dat u nooit het voorwerp zult zijn van een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of dat u op een vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft.

 

 • Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder punt e) (taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag) of punt f) (gerechtvaardigde belangen) van de AVG. In dat geval moeten wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

 

 • Recht om de toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 

10. Hoe kunt u uw rechten doen gelden?

 

U kunt uw verzoeken per e-mail sturen naar privacy@syndic4you.be of per post aan het volgende adres:

 

REALAB BV

Poortakkerstraat 91

9051 Gent

 

 

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat wij u toestaan gegevens in te zien en eventueel te corrigeren.

 

 11. Is het mogelijk een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 

Indien u van mening bent dat wij een van onze verplichtingen niet nakomen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@syndic4you.be of per post aan bovenstaand postadres.

 

Wij zullen ons uiterste best doen om u zo snel moglijk een antwoord te verzekeren.

 

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

 

Voor België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail contact@apd-gba.be  

URL https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be    

 

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

De privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd, in het bijzonder als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de verwerking die door Syndic4you worden uitgevoerd of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Wijzigingen in dit beleid zijn met onmiddellijke ingang van kracht. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te bezoeken.

 

*           *

* 

 

Datum van laatste wijziging: 18/02/2022 – v.1.0